Dofinansowanie do czesnego

28.06.2021

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Nasze Dzieci w roku szkolnym 2021/2022 kontynuuje udzielanie pomocy społecznej. Wsparcie w kwocie do 200 zł./mies. udzielane będzie na pokrycie części kosztów czesnego za przedszkole. Pomoc uruchamiana jest  w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności oraz w celu wyrównania szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin o średniomiesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczającym kwoty 1700 zł. 

Sposób ustalenia dochodu oraz inne szczegóły związane z udzielaną pomocą znajdują sie w Regulaminie udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci. W dochodach rodziny nie uwzględniamy świadczeń wychowawczych z programu ogólnokrajowego "Rodzina 500 plus", o których mowa w Ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na wniosek zainteresowanych rodziców, pomoc może być udzielona z uwzględnieniem pogorszenia bieżącej sytuacji finansowej rodziny w związku z COVID.

 

Prawo do otrzymania ww. pomocy przysługuje wyłącznie rodzicom, których dzieci uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Równe Przedszkolaki w Dąbrowie Górniczej lub Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie.

Zapomogi nie mogą zostać przyznane na pokrycie kosztów wyżywienia/cateringu dzieci w przedszkolu. Zapomogi nie finansują czesnego w całości (różnica do zapłaty przez rodziców).

 

Rodzice zainteresowani wsparciem proszeni są o złożenie na poniższych drukach: prośby o przyznanie pomocy społecznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaświadczenia z przedszkola*) oraz dokumenty poświadczające dochody rodziny.

Dokumenty prosimy przesyłać na e-mail: Katarzyna.Kulik@arcelormittal.com lub pocztą na adres: Fundacja Nasze Dzieci, Katarzyna Kulik, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Kontakt w sprawie świadczenia: tel. 795-547-361, adres e-mail: jw.

 

Rodziny otrzymujące pomoc społeczną, w miarę swoich możliwości, uczestniczą czynnie w realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Materiały do pobrania:

Druki dostępne są również w wersji papierowej w obu przedszkolach.

 

Inne źródła dofinansowania do przedszkola

 

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mogą ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są dla poszczególnych lokalizacji w:

 

Zainteresowane osoby mogą ubiegać się ponadto o dofinansowanie do kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu ze środków publicznej pomocy społecznej w lokalizacjach właściwych ze względu na adres zamieszkania:

  • Kraków, adresy i kontakt do poszczególnych filii dostępne są pod linkiem: http://www.mops.krakow.pl
  • Dąbrowa Górnicza, adresy i kontakt do poszczególnych zespołów pomocy środowiskowej dostępne są pod linkiem: http://www.mops.com.pl

Fundacja Nasze Dzieci, pomoc społeczna, edukacja, przedszkole arcelormittal, Dąbrowa Górnicza, Kraków, 1%, 1 procent podatku, dla dzieci, śląskie, małopolskie

Opublikowała: Katarzyna Kulik