Trwa konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży "Moi rodzice są moimi bohaterami, bo pracują bezpiecznie"

26.05.2023

 

XVII Dzień Bezpieczeństwa 2023 to bardzo ważny dzień zarówno dla pracodawców, jak i pracowników ArcelorMittal. Dla podkreślenia wagi tego dnia, organizowanych jest wiele wydarzeń mających na celu promowanie bezpieczeństwa w pracy i domu.

Konkurs literacko-plastyczny "Moi rodzice są moimi bohaterami, bo pracują bezpiecznie" jest przeznaczony dla dzieci, natomiast szerszą ideą jest skłonienie starszego pokolenia, czyli rodziców i dziadków, do opowiedzenia dzieciom na czym polega bezpieczna praca i co robią, aby bezpiecznie i zdrowo wracać do domu.

Konkurs trwa od inauguracji Dnia Bezpieczeństwa 27.04.2023 do 31.08.2023. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2023.

 

Uczestnicy konkursu

 
Uczestnikami konkursu mogą być:
a. dzieci i wnuki pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
b. dzieci i wnuki pracowników spółek zależnych ArcelorMittal Poland S.A.,
c. dzieci i wnuki wykonawców i podwykonawców pracujących na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. w okresie trwania niniejszego konkursu,
 
w trzech grupach wiekowych::
a. do lat siedmiu
b. 8 - 11 lat
c. 12 - 18 lat
 
Spośród prac nadesłanych na konkurs jury nagrodzi jedną z każdej kategorii w każdej grupie wiekowej.
 

 

Warunki konkursu

 
Motto pracy konkursowej brzmi: „Moi rodzice są moimi bohaterami, bo pracują bezpiecznie”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej (rysunku, wyklejanki, makiety, modelu metodą tradycyjną) lub literackiej (napisanie wiersza, piosenki) zgodnie z tematem konkursu.
 
  • Praca plastyczna w formacie nie większym niż A3 dowolną techniką: rysunek, obraz, wyklejanka, makieta lub model tradycyjny (nie zgłaszamy modeli cyfrowych ani wydrukowanych na drukarce 3D).
  • Praca literacka to wiersz lub piosenka w formie dowolnej, objętość minimum 200 znaków, maksimum 1800 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
 
Prace plastyczne powinny być dostarczone w oryginale i opisane na odwrocie pismem drukowanym wg wzoru: imię i nazwisko autora, rok urodzenia autora, imię i nazwisko opiekuna, stopień pokrewieństwa, e-mail opiekuna oraz nr telefonu.
 
Do pracy konkursowej należy dołączyć komplet załączników wymienionych w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu. Załączniki uzupełnia i czytelnie podpisuje rodzic/ opiekun prawny.
 
Termin zgłaszania prac upływa 31.08.2023.
 
 

Formy zgłaszania prac

 
Prace literackie:
 
Prace plastyczne:
pocztą na adres Biuro BHP, Al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
 
lub osobiście:
  • Dąbrowa Górnicza, Anna Browne, budynek Inżyniering, pok. 210 (piętro II)
  • Kraków, Marlena Kowalska, budynek Straży Pożarnej, pok. 11 (piętro I)
  • Zdzieszowice, Beata Kąpała, Biuro BHP, pok. 10 (parter)
  • Sosnowiec, Jacek Malczewski, Biuro BHP, pok. 11 (piętro IV)
  • Chorzów, Tomasz Biernacki, Biuro BHP, pok. 1 (parter)
  • Świętochłowice, Tomasz Biernacki, Biuro BHP, pok. 108 (piętro I)